top of page

אמנות יודאיקה

אמנות יהודית

אמנות טקסים יהודית , המכונה גם יודאיקה, מתייחסת למגוון של חפצים המשמשים יהודים למטרות פולחניות.

לאמנות יהודית יש מסורת ארוכה של הזמנת חפצים פולחניים של בעלי מלאכה ואמנים, ולשם כך אנו שואפים לשלמות.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

באוסף שלנו כמה יודאיקה ופריטים שמזכירים את העיר הקדושה ירושלים, חלק מרכזי בחיים היהודיים.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

גביע קידוש: לקידוש היין.

פמוטים לשבת.

לוח לחם חלה.

החנוכיה: משמשת בחג החנוכה היהודי.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Majestic interior of a historical synagogue with ornate mosaic tiles, illuminated by traditional candelabras, invoking a sense of reverence and antiquity.
bottom of page